Logo

Всичко за твоето парти на едно място

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
на www.
partybox.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Уебсайтът  www.
partybox.bg представлява средство за предоставяне на услуги, за комуникация и свързване между физически и юридически лица, предоставящи услуги, от една страна, и техните потенциални клиенти от друга.
При използването на www.
partybox.bg и регистрацията в платформата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия за ползване. При несъгласие с настоящите такива, Вие заявявате, че отказвате да ползвате услугите на уебсайта www.partybox.bg
Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:
1. Посетител или Потребител или Изпълнител в уеб сайта www.
partybox.bg , от една страна, и
2. „ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205835668, със седалище град Лясковец и адрес на управление: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ 3, представлявано от управителя Георги Бешев Касабов.
Заедно наричани по-долу Страни.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
Платформата е платформата на уебсайта www.
partybox.bg - обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
Доставчик e „ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205835668, със седалище град Лясковец и адрес на управление: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ 3;
Услуги са услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между физически и юридически лица, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
Потребител е физическо или юридическо лице, което използва услуги и действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
Изпълнител е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги или се занимава с покупко-продажба на стоки;
Посетител е всеки нерегистриран Потребител или Изпълнител, който взаимодейства с платформата
www.partybox.bg ;
Профил е обособена част от платформата
www.partybox.bg , която съдържа информация за регистриран Изпълнител или Потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до Профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност за преглед и редакция на съхраняваните данни по всяко време.
Запитване за оферта е запитване за оферта за сключване на договор, отправено чрез платформата, адресирано към Изпълнител от страна на регистриран Потребител или Посетител.
Оферта е оферта за сключване на договор, отправена чрез Платформата от страна на Изпълнител, адресирано до Потребител, в отговор на Запитване;
Запитване за среща е запитване за лична среща, отправено чрез Платформата, адресирано към Изпълнител от регистриран Потрбетил или Посетител.
Онлайн магазин е електронният магазин, намиращ се на Платформата, в който се публикуват обяви за продажба на продукти и услуги.
Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено продуктите, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска дейност;

III. ПРЕДМЕТ:
чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Посетители, Потребители и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги, както и функционирането на онлайн магазина на Доставчика.
(2) Условията за предоставяне на продуктите и услугите, предлагани от Изпълнителите, са предмет на отделен договор между Потребител/Посетител като Възложител и Изпълнител като изпълнител, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, неплащане или друг вид неточно изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение или въз основа на неговото неизпълнение.
Чл. 3. При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги:
1. Чрез свободен достъп на всеки Посетител:
• свободен преглед на информация относно търсени продукти и услуги;
• достъп до информационен бюлетин;
• право на регистрация като Изпълнител или Потребител;
• техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.
2. Чрез достъп на Потребител:
• свободен преглед на информация относно търсени продукти и услуги;
• достъп до информационен бюлетин;
• техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
• достъп до предоставените данни в Профила на Изпълнителите;
• право да се свързва с Изпълнители чрез изпращане на запитване за среща или запитване на оферта;
• право да приема или отхвърля изпратени оферти от Изпълнител;
• право да дава оставя коментар в профила на Изпълнителите.
3. Чрез достъп на Изпълнител:
• свободен преглед на информация в Платформата;
• достъп до информационен бюлетин;
• техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
• изпращане на Оферти по запитвания на Потребители, получени в неговия профил;
• достъп до предоставените данни в Профила на Потребител;
• право да се свързва с Потребителите, на които е изпратил Оферти на предоставени в профила на Изпълнителя контакти на Потребителя;
• право да приема или отхвърля запитвания за срещи от Потребители.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ:
Чл. 4. (1) Достъпът до услугите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3, се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.
(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и задължителни изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп в Платформата.
(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва електронна поща.
(4) Регистрацията на Изпълнител може да бъде извършена и от Доставчика след молба от Изпълнителя и предоставяне на необходимите данни.
Чл. 5. Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика.


V. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И ОФЕРТИ:
Чл. 6. (1) Потребителят може да отправи запитване за оферта към съответния Изпълнител като използва формата, озаглавена „Изпрати ни съобщение тук:”, налична в Платформата. Същата възможност има и всеки Посетител, посочвайки изискуемите лични данни.
(
2) Информацията, съдържаща се в Запитването се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Потребителя.
(
3) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Запитването.
(
4) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите относно верността и съдържанието на изпратеното Запитване.
(
5) Потребителят не дължи възнаграждение на Доставчика за публикуване и предаване на Запитване
Чл. 7. (1) В отговор на запитването за Оферта, Изпълнителят към който е отправено, изпраща такава на предадените чрез платформата контакти на Потребителя/Посетителя.
(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребител ите/Посетителите относно навременното отправяне, съдържанието или валидността на Офертата.
(
3) Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди или други неудобства във връзка с провеждането или непровеждането на лична среща между Потребители/Посетители и Изпълнители.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
Чл. 8. Всяка покупко продажба се осъществява, съответно всяка услуга се извършва въз основа на договор между Потребител и избран от него, посредством Платформата, Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Потребител и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

VII. ОНЛАЙН МАГАЗИН:
чл. 9 (1) В онлайн магазина се публикуват обяви за закупуване на продукти
и услуги, предоставяни от Изпълнителите.
(2) Доставчикът не е страна по договора за покупко-продажба на продукт или услуга от онлайн магазина и не носи отговорност за неизпълнение, забавено или друго лошо изпълнение от която и да е от страните по същия.

VIII. НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ:
Чл. 10. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребители и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.
(2) Потребителят и Изпълнителят имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Чл. 11. Съгласно настоящите Общи условия, Потребителите имат следните права:
• на свободен преглед на информация относно Изпълнителите и търсените продукти и услуги;
• на достъп до информационен бюлетин;
• на запитвания за оферти към Изпънителите;
• да приема или отхвърля изпратени оферти от Изпълнител;
• на техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.
Чл. 12. Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:
• да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно критериите и местоизпълнението на търсената услуги;
• да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
• да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Чл. 13. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:
• че са дееспособни физически или юридически лица;
• че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
• че разполагат с всички необходими разрешения или лицензии, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.
чл. 14. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:
• поддръжка на профил, който съдържа информация за извършваните от тях дейности, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този профил;
• да се свързват с Потребители за изпращане на Оферта в отговор на запитване;
Чл. 15. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:
• да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности, както и да актуализират своевременно вече публикувана такава информация;
• да не извършват злоумишлени действия, с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите посетители на интернет страницата, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;
• да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Чл. 16. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:
• да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това Потребителите и Изпълнителите на услуги;
• да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и всякакви рекламни материали – банери, видеоклипове и други. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни материали и препратки към други интернет страници;
• да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието Платформата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на нарушение от тяхна страна на настоящите условия;
• да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Потребител или Изпълнител, в случай че същият предоставя неистински данни или информация,
• да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Изпълнител, в случай че е създаден повече от един такъв.
• да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Изпълнител, в случай че е създаден от името на друго физическо или юриическо лице без да има пълномощия за това;
• има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.
• да преустанови достъпа за ползване на Платформата в случай, че установи незачитане на приложимите закони и разпоредби в страната чрез публикуване на информация или коментари, които противоречат на законодателството за трудовото право в България; които могат да се считат за дискриминационни; които съдържат реклами (рекламиращи линкове на конкуренти към друг сайт и т.н.) от името на конкуренти на Платформата; продават или рекламират продукти и услуги; споразумения за дистрибуция, концесии или търговски агенции, пирамидални схеми, клубни членства или продажба на мултилевълен маркетинг; секс или търговия с човешкото тяло или органи; промотират партия, програма, политическа позиция или тема или религия; не са реални запитвания;
• по своя собствена преценка, да изтрие съдържание публикувано в Платформата, което не отговаря на общите условия или които биха навредили на Платформата или имиджа на Потребители и/или Изпълнители, използващи услугите на Платформата.

X. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 17. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:
• правата и задълженията на Изпълнители и Потребител по сключения между тях договор за покупко-продажба или предоставяне на услуги;
• вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите в Платформата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
• други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Платформата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител;
• вреди в случай на непреодолима сила или случайно събитие (стачки, спиране на интернет, и т.н.).

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 18. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или Изпълнителите/Потребителите  и трети лица, предоставили за публикуване съответните материали.
Чл. 19. (1) С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Потребителите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Платформата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
(3) Потребителите и Изпълнителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните права.
XII. ЛИЧНИ ДАННИ:
Чл. 20. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни. Доставчикът е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №.
(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Чл. 21. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:
• когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
• когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Потребители или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана услуга;
• когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
• за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни материали и линкове;
• за целите на директния маркетинг.

XIII. ПРОМЕНИ:
Чл. 22. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.
(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Потребители, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ:
Чл. 23. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Платформата в случай, че Изпълнителят или Потребителят грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и при евентуално преустановяване на своята дейност.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:
Чл. 24. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;
Чл. 25. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.